Thursday, 9 August 2007

အမ်ိဳးသား ညီလာခံ အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္

အပိုင္း( ၃ )

( ) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္မ်ားႏွင္းစပ္လ်ဥ္းၿပီး

-၄၄- ( ) တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းသည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းတို႔သည္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းသည့္အတိုင္း ျဖစ္မည္။

-၄၅- ( ) ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ တန္းတူညီမွ်မူ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မူ အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမူ အခြင့္အေရး စသည္တို႔ ခံစားခြင့္ရွိမည္။

-၄၆- ( ) တရားရံုးခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို -၂၄-နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခြင့္ မရွိေစရ။

-၄၇- ( ) ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မူ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ေစာင့္ထိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

-၄၈- ( ) ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္တာ၀န္ရွိသည္။

-၄၉- ( ) ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ တာ၀န္ရွိမည္။

-၅၀- ( ) ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ စစ္မူထမ္းရန္ တာ၀န္ရွိမည္။

-၅၁- ( ) ျပည္သူတို႔ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔သည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

-၅၂- ( ) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္၊ တာ၀န္ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္ခိုင္မာ ျပည့္စံုေစရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ ျပဌာန္းမည္ဟု အေျခခံ မူမ်ားခ်မွတ္ပါသည္။

( ) တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

-၅၃- ( ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမူတို႔ကို ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတတ္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။

-၅၄- ( ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ရိုင္းပင္းကူညီေရးတို႔ တိုးတတ္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။

-၅၅- ( ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုးတတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမူ နည္းပါေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္တို႔ ပါ၀င္ေသာ လူမူစီးပြားေရး တိုးတတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမူအတြက္ ကုညီေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေၿခံမူမ်ား ခ်မွတ္ပါသည္။
အေျခခံမူ (၅၃) (၅၄) (၅၅) အရ စာေပ၊ စကား အႏုပညာ ယဥ္ေက်းမူတို႔သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မူလတာ၀န္ျဖစ္သည္။ ဗဟို အစိုးရ အေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေျပာသက္သက္ မျဖစ္ေစဘဲ လက္ေတြ႔ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရေပမည္။
လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔၏ စကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူတို႔ကို ေရွ႕ တန္းတင္ထားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စာေပ ယဥ္ေက်းမူတို႔ကို ေမွးမွိန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ဥပမာ - နယ္စပ္ေဒသမ်ားအထိ ဗမာစာကိုသင္ၾကားႏိုင္ရန္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ႀကိဳးစားၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားဘာသာ၊ စာေပ ထြန္းကားေရးကို ဖိႏွိပ္ဟန္႔တားေနသည္မွာ အထူးေျပာဖြယ္မရွိပါ။
ယဥ္ေက်းမူဆိုရာ၌လည္း လက္ရွိက်င္းပေနေသာ ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္ ဗမာ့သုခုမ၊ အႏုပညာထြန္းကားေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျပင္ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမူတို႔ကို ၀ါးၿမိဳလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား၊ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမူ ထြန္းကားေရးတို႔ကို အေျခခံဥပေဒတြင္ ေလးနက္စြာ ေဖၚျပထားရေပမည္။

( ) ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

-၅၆- ( ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

-၅၇- ( ) ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲ သီးႏွံမ်ား သင့္တင့္ မွ်တသည့္ တန္ဖိုးရရွိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေျခခံ မူမ်ား ခ်မွတ္ပါတယ္။
အေျခခံမူ (၅၆) ႏွင့္ (၅၇) အရ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ အသံုးအႏံႈးအစား ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေဖၚျပရေပမည္။ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းေပး၍ ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

( ) အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်င္းၿပီး

-၅၈- ႏို္င္ငံေတာ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ပါတယ္။
အေျခခံမူ (၅၈) အရ အဓိက လူတန္းစားျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္အျပင္ အေျခခံ အလုပ္သမား သမၼဂမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပး၍ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမည္။

( ) အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

-၅၉- ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးကို ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေျခခံမူ ခ်မွတ္ပါတယ္။
အေျခခံမူ (၅၉) အရ ႏို္င္ငံေတာ္သည္ ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာေၾကာင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးကို အားေပးခ်ီးေျမွာက္ရမည့္အျပင္ ဘ၀လံုၿခံဳေရးကိုလည္း ကာကြယ္ေပးရမည္။

( ) ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

-၆၀- ( ) ႏို္င္ငံ့ ၀န္တမ္းမ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္။
အေျခခံမူ (၆၀) အရ အမ်ိဳးသာႏိုင္ငံေရးဟု အေပၚယံအားျဖင့္ ျမင္ရေသာ အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္သြားေလ့ရွိသျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံမူမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားရမည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီႏီုင္ငံေတာ္၏ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ပီျပင္လာေစမည္။

-၆၁- ( ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏို္င္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ အာမခံခ်က္ရရွိေရး၊ စား၀တ္ေနမူ ဖူလံုေရး၊ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းမ်ား မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား စား၀တ္ေနမူ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းမည္ဟု အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ပါတယ္။

() အမ်ိဳးသားရင္ေက်းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး - -

-၆၂- ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အမိ်ဳးသားယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေျခခံမူခ်မွတ္ပါတယ္။
အေျခခံမူ (၆၂) အရ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္မွာ ဗမာသာမက တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ဆိုလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ျပဌာန္းေပးရမည္။

( ) ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး - -

-၆၃- ( ) ႏိုင္ငံေေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္။

-၆၄- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ လိုအပ္မည့္ဥပေဒ ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္မည္။

-၆၅- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အခမဲ့မသင္မေနရ မူလတန္း ပညာေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္မည္။
အေျခခံမူ (၆၅) အရ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ သင္ၾကားေစရန္ ျပဌာန္းေပးရမည္။

-၆၆- ( ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဘက္စုံအေတြးအေခၚ အယူအဆမွန္ကန္၍ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အကိ်ဳးျပဳမည့္ ေခတ္မီပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ပါတယ္။

( ) စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး - -

-၆၇- ႏုိင္ငံေတာ္သည္ လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ စက္ပစၥည္း၊ ကုန္ၾကမ္း အစရွိသည္တို႔ကို အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းမည္ဟု အေျခခံမူခ်မွတ္ပါတယ္။

( ) စက္မႈလက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး - -

-၆၈- ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ စက္ပစၥည္း၊ ကန္ၾကမ္း အစရွိသည္တို႔ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းမည္ဟု အေျခခံမူခ်မွတ္ပါတယ္။

( ) အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး - -

-၆၉- ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ နည္းပါးေစရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေျခခံမူခ်မွွတ္ပါတယ္။

( ) မိခင္၊ ကေလး၊ အိုမင္းမစြမ္းသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး - -

-၇၀- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ က်ဆုံးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ား၊ အိုမင္းမစြမ္းသာမ်ားအားၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မည္။

-၇၁- ( ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မသန္မစြမ္းျဖစ္လာေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ေနထိုင္စားေသာက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာကိုအခမဲ့သင္ယူႏိုင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေျခခံမူခ်မွတ္ပါတယ္။
အေျခခံမူ (၇၁) အရ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ လစာေငြ၊ ယူူနီေဖာင္း၊ ရိကၡာ အျပည့္ အ၀ရရွိေသာေၾကာင့္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားထက္ အခြင့္အေရးပိုမို ရရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးပိုမိုေပးျခင္းအားျဖင့္ ၀န္ထမ္း အၾကား စိတ္၀မ္းကြဲျပားေစမည့္ အႏၱရာယ္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။

( ) လူငယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး - -

-၇၂- ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လူငယ္မ်ားအား မိ်ဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး၊ အေတြးအေခၚ မွန္ကန္ေရးႏွင့္ ဗလငါးတန္ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေျခခံမူ ခ်မွတ္ပါတယ္။

( ) ဘာသာ၊ သာသနာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး- - -

-၇၃- ( ) ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တို႔ႏွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ဘာသာ၊ သာသနာေရးတြင္လြတ္လပ္စြာ ယူဆႏုိင္ေသာအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးတို႔ကို အညီအမွ် ရရွိရမည္။

-၇၄- ( ) ဘာသာ၊ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေစကာမူ ထုိသို႔ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရး၊ ဘဏၭာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အျခားေလာကီေရးေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို အထက္ပါအခြင့္အေရးေတြ မပါ၀င္ေစရ။

-၇၅- ( ) ထိုသို႔လြတ္လပ္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးထားေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ အကိ်ဳးကိစၥ၊ ျပဳျပင္ေရးကိစၥ တို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဥပေဒျပဳျခင္းကို မတားျမစ္ရ။

-၇၆- ( ) ဗုဒၡဘာသာ သာသနာေေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံသား အမ်ားဆုံး ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသ ႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဘာသာ၊ သာသနာ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။

-၇၇- ( ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အစၥလမ္ ဘာသာသာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာသာသနာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေနၾကေသာကိုးကြယ္ရာ ဘာသာသာသနာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

-၇၈- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာသာသနာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္။

-၇၉- ( ) ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလဲြသံုးစားမျပဳရ။ ထို႔အျပင္ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္တစ္ဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကဲြျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ားအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္သည္ဟု အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္ပါတယ္။
ဘာသာ၊ သာသနာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ကခ်င္ေတာင္တန္း၊ ခ်င္းေတာင္တန္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ေဒသ တို႔တြင္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ေပးရမည္။ ဗုဒၡဘာသာကို အသုံးခ်ၿပီး အျခားေသာ ဘာသာမ်ားအေပၚ မဖိႏွိပ္ရ၊ လက္ေတြ႔အေနျဖင့္ ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာေရးႏိွပ္ကြပ္မႈမ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ ကာကြယ္တားဆီးရမည္။

( ) စီးပြားေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး - -

-၈၀- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္သည္
အေျခခံမူ (၈၀) အရ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဆိုရာ၌ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္စနစ္ကို ျပဌာန္းေပးႏုိင္ရမည္။ သစ္သားျပားေပၚတြင္ ေဆးသုတ္ၿပီး `တပ္ပိုင္ေျမ´ ဟုေရးသားကာ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္၊ ၿခံ ေျမ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ထူ၍ ျပန္လည္ေရာင္းစားေသာ `ေခတ္သစ္စစ္တပ္ စီးပြားေရးစနစ္´ ကိုကာကြယ္ျပဌာန္း ေပးႏုိင္ရမည္။


-
၈၁- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အမိ်ဳးသား စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သမ၀ါယမအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကစသည့္ စီးပြားေရးအင္အားစုအားလံုးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည္။


-
၈၂- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရားသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို ပ်က္ျပားေစရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ အစုအဖဲြ႔ကျဖစ္ေစ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကစားျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္မည္။
အေျခခံမူ (၈၂) အရ အေျပာထက္အလုပ္ကသာ ပဓါနက်ပါတယ္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္သည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအားလုံးကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အျပင္ အာဏာပိုင္လူတခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးရွာ စီးပြားေရးသမားမ်ားသာ ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ သင္ခန္းစာယူ၍ ကာကြယ္တားဆီးရမည္။

-၈၃- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္းျမွင့္ေရးႏွင့္ အေထြေထြအရင္းအႏွီးမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးတို႔ကို ေရွးရူေဆာင္ရြက္မည္။

-၈၄- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအတြက္ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ စက္ပစၥည္း၊ ကုန္ၾကမ္း အစရွိသည္တို႔ကို ရရွိေစရန္ကူညီမည္။

-၈၅- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံပိုင္ သိမ္းယူျခင္းမျပဳ။

-၈၆- ( ) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တရား၀င္ထုတ္ေ၀ထားေသာ ေငြေၾကးကို တရားမ၀င္ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳဟု အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ပါတယ္။
အေျခခံမူ
(၈၆) အရ တရားမ၀င္ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳဟု ဆိုသည့္အစား အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ ေရႊစေဘာ္တင္၍ ထုတ္လုပ္ေသာ ေငြေၾကးသာျဖစ္ရမည္။ သို႔မွသာ ေငြေၾကးတန္ဖိုးသည္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိမည္။

10 comments:

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...


成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲

Anonymous said...

★一夜激情影音聊天室★真人視訊影音聊天★華人影音視訊聊天情人網★★台北一夜激情聊天室★★外公外婆聊天室★孤男寡女聊天室一網情深聊天室情人皇朝聊天室真愛宣言聊天室☆♀ 自拍偷拍影片 ☆♀☆♀ 影音交友 ☆♀☆♀ 一夜情影音交友 ☆♀火辣美女☆♀ 火辣美媚 ☆♀☆♀ 辣妹視訊聊天 ☆♀☆♀ 成人電影下載 ☆♀☆♀ 情色成人影片 ☆♀☆♀ 情色影片下載 ☆♀☆♀ 美女視訊聊天 ☆♀情色影音聊天☆♀ 情色視訊聊天 ☆♀成人視訊聊天※a片線上試看※sex520免費影片※※線上 aa 片試看嘟嘟※&甜心寶貝直播貼片&※免費視訊聊天室※※激情成人網愛聊天室※※線上免費a片觀看※免費 a 長片線上看※免費線上 a 電影直播※※線上免費觀看小電影※※免費色咪咪影片網※※免費檳榔西施摸奶影片※影音Live秀ez網愛聊天室♀ 找網愛聊天室 ☆☆♀ 888視訊聊天室 ☆♀♀ 真人視訊影音聊天※免費影片線上觀賞※watchshow TV情色視訊交友※s383情人視訊※※免費視訊聊天室 AV線上影城※FF-FST免費視訊聊天網※aa片免費看影片※※免費a片下載※金瓶影片交流區※Hotsee免費視訊交友聊天※美女視訊美女交友☆♀ 視訊錄影☆♀彩虹hi視訊交友網※免費觀看視訊辣妹脫衣秀※免費視訊聊天區※台灣辣妹貼圖區※1007 免費 視訊 聊天 秀成人免費視訊聊天區※視訊辣妹本人的精采照片※※免費影音視訊聊天※※0509免費 視訊聊天秀※一夜情視訊聊天室☆♀ 火辣美媚 ☆♀情色文學色情照片日本a片吊帶襪美女絲襪美女完美女人影音網波波線上遊戲網美女拳我要看美女全身巨乳美女台灣美女 kiss 情網貼圖區3d 美女短片免費試看前進東洋混血美女 莉亞丁字褲美女圖灣美女 kiss 情網貼圖區美女與野獸西洋白虎美女圖台灣美女寫真集圖片館自拍美女聊天室 s383自拍美女聊天室 視訊聊天自拍美女聊天室裸體美女台灣美女寫真貼圖區電眼美女小遊戲玩弄av美女泳裝美女寫真av美女真人美女辣妹鋼管脫衣秀手槍美女賞圖波霸美女小遊戲白虎美女圖庫一夜情貼圖一夜情聊天Google,網上論壇東東成人論壇WO,WO,論壇18禁地論壇Mr.愛愛聊論壇玫瑰公爵成人論壇荳蔻情色論壇exBT成人論壇亞洲情色論壇辣辣情色論壇激突綜合論壇gogobox論壇伊莉論壇討論區不夜城情色論壇日本情色論壇視訊辣妹0509免費 視訊聊天秀洪爺視訊網性感妹妹等你喔視訊聊天室入口激情挑逗聊天室視訊聊天頻道視訊聊天都會男女視訊聊天免費觀看視訊辣妹脫衣秀限制級a片情色電影院美女短片免費試看限制級影片自拍情色影片下載18禁成人影音線上視訊聊天網辣妹視訊聊天網限制級電影即時通視訊大奶美女視訊本土辣妹視訊即時通成人視訊成人視訊交友聊天

Anonymous said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

Anonymous said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

Anonymous said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城

Anonymous said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

Anonymous said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,

Anonymous said...

牙醫,植牙,矯正,矯正牙齒批發,皮膚科,痘痘,中醫,飛梭雷射,毛孔粗大,醫學美容,痘痘,肉毒桿菌,seo,關鍵字行銷,自然排序,網路行銷,自然排序,關鍵字行銷seo,部落格行銷,網路行銷,seo,關鍵字行銷,自然排序,部落格行銷,網路行銷,牛舌餅婚紗台中婚紗,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,腳臭,高雄婚紗,街舞,小產,雞精,性感,辣妹,雷射溶脂,雙下巴,抽脂,瘦小腹,微晶瓷,電波拉皮,淨膚雷射,清潔公司,居家清潔,牙周病,牙齒矯正,植牙