Wednesday, 23 April 2008

ေျပာခ်င္တာေလး တစ္ခု

ဒီစာသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အတြင္းမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေအာက္ေျခ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ပညာသင္ၾကားဆဲ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ အျခား နအဖ အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ေသာ သာမန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ အားတဲ့ အခ်ိန္တိုင္း အဆိုပါ နအဖက ေထာက္ခံရမည္ ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုတာႀကီးကို အျပန္ျပန္၊ အလွန္လွန္ ဖတ္ပါသည္။ ခံစားပါသည္။ ေတြးပါသည္။

အဲဒီ အခါ ရွင္းေနသလိုနဲ႔ စိတ္ထဲမွာ မရွင္းတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုကို ေတြ႔တယ္။ ဘာ အခ်က္လဲ ဆိုေတာ့ ... အခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အနာဂါတ္ တိုင္းျပည္သည္ စစ္အာဏာရွင္ တိုင္းျပည္ တစ္ခု မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သာ အာဏာ ရယူထားေသာ .... .....စစ္ေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္ .... တိုင္းျပည္ျဖစ္လာမွပါ။

ဒါေတြ ဘာေၾကာင့္ ေျပာႏိုင္ပါသလဲ ... တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ % ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေစလႊတ္ႏိုင္ပါသည္ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ထိုအခ်က္မွာ ... တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ပဲ ... ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကသာ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေသခ်ာ သတိထားမိမွ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အတြင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၾသဇာအာဏာပိုႀကီးထြားလာၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏မိသားစု အာဏာကိုသာ ထူေထာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ... တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္သည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အတြက္ ျဖစ္ေနပါသည္။

အဆိုပါ ၂၅ % ကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေစလႊတ္မည္ ဆိုေသာ အခ်က္သာ ပါဝင္ၿပီး၊ အျခားေသာ သာမန္ တပ္သားမ်ားက မည္သည့္ အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို လံုးဝ ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိပါ။

က်ဆံုးသြားေသာ တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ားကို ကူညီမည္၊ မသန္မစြမ္းေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ကူညီမည္ဟု ေရးထားေသာ္လည္း ယခု လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ က်ဆံုးသြားေသာ တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ား၏ ဒုကၡမ်ား၊ မသန္ မစြမ္းေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား လမ္းမတြင္ ေတာင္းစားေနရမႈမ်ားကို ကိုယ္ေတြ႔ ျမင္ေနရပါသည္။

အေျခခံဥေပေဒ အတည္ျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္လည္း လက္ရွိ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စီနီယာ တပ္မွဴးမ်ားကသာ ေနရာေတြယူ၊ အခြင့္အေရးေတြ ရယူမည္သာ ျဖစ္သျဖင့္ သာမန္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ဘဝေတြ ထူးျခားလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

လက္ေတြ႔ မိုးထဲ၊ ေရထဲ၊ ေနပူထဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ ... တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ... ဟု မွတ္တမ္းတင္မည္ေလာ၊ .... တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္သည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အတြက္ .... ဟု မွတ္တမ္း တင္မည္ေလာ ဆိုတာ .... လာမည့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေပးမည့္ မဲ မ်ားမွ အဆံုး အျဖတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

6 comments:

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

Anonymous said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城情人視訊高雄網

Anonymous said...

成人漫畫論壇色情漫畫論壇色情圖片入口色情小說論壇成人文章論壇情色文學論壇JP成人論壇777成人網成人影片論壇成人無碼影城後宮成人影城18成人論壇成人貼圖論壇成人卡通論壇成人文學論壇成人小說論壇台灣情色成人論壇成人動畫論壇成人聊天室咆哮小老鼠成人論壇免費成人論壇成人遊戲論壇成人電影論壇一葉晴成人論壇筱萱成人論壇馬子情色論壇米克情色論壇台灣論壇情色文學免費成人A片4u成人論壇成人卡通影片666成人動畫台灣成人網A383成人影音城69成人黃色故事小說18成人avooo成人遊戲嘟嘟成人成人漫畫免費 視訊 交友成人影音視訊聊天室kk777視訊俱樂部網路 視訊 美女0401影音視訊聊天室免費視訊妹妹聊天室av1688影音娛樂網myweb情色成人論壇百分百成人圖片八國聯軍成人成人貼圖站線上免費成人影片99770在線漫畫和川美優無碼電影下載辣妹影音視訊聊天室免費辣妹視訊聊天網日本成人影音視訊聊天室無碼A片 免費高速下載限制級無碼電影下載偷窺自拍貼圖片區岡琦美女 A片下載無碼a片下載080視訊辣妹聊天室免費a長片線上看BT情色下載論壇大奶妹做愛影片後宮成人電影下載洪爺bt電影下載3P牛奶妹無碼影片分享章子怡寫真集777成人區無碼口交顏射短片分享日本美女寫真集xxx383美女寫真童顏巨乳美女圖片性愛自拍貼圖片本土自拍貼圖天堂本土a片下載口交 肛交 內射 無碼影片下載環球影音城玩美女人影音秀ET成人文學AV女優王國18禁地少女遊戲無碼肛交影片下載波波線上遊戲網海綿寶寶小遊戲愛愛成人影片下載av女優電影下載美女短片免費試看熟女人妻無碼電影分享楓之谷小遊戲台灣18成人網人妻熟女三級片正妹潮吹影片分享

Anonymous said...

聊天室交友 網色美眉部落格sex999 免費影片免費視訊173liveshow免費視訊聊天室免費視訊gogo免費視訊ggo免費視訊美女免費視訊交友免費視訊聊天區視訊交友90739080視訊聊天室視訊美女34cc聊天室ukisssex888影片區sex888免費影片分享區sex888免費電影豆豆聊天室dodo豆豆聊天室辣妹視訊辣美眉173show影片視訊聊天室sogou搜狗音樂百分百貼影片區aaaa片免費看日本美女寫真集百分百貼圖區線上a片色咪咪影片免費視訊聊天免費影片免費視訊本土自拍免費聊天情色自拍情色貼片區本土自拍網情人視訊高雄網情人視訊聊天室視訊交友網男人幫論壇免費ava片線上看免費av18禁影片台灣kiss情人視訊網色色網a片天下第一色站小魔女免費影片小幻好玩遊戲小澤瑪莉亞小弟弟貼影片aaaaa片俱樂部影片卡通aa片子百分百貼成人圖片百分百貼影片區尋夢園聊天室交友愛情館交友愛戀速配網交友ggoo交友聊天室pc交友愛叭噗小遊戲aio交友愛情館aa免費看影片383成人影城