Friday, 4 April 2008

ျပည္တြင္းမွ အေနအထားမ်ား

- SPDC အေနျဖင့္ (၂၁)ရက္ ၾကိဳေၾကျငာရန္လိုအပ္သျဖင့္ ဧၿပီလ(၁၀)ရက္၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ဆႏၵမဲ ေပးရမည့္ရက္ကို ေၾကျငာနိဳင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ က်င္းပမည့္ရက္သည္ ေမလ၊ ဒုတိယအပတ္ (၉၊ ၁၀၊ ၁၁ရက္)ခန္႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ မွ (၂၀)ရက္ေန႔အထိ တရား၀င္ ရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္ၿပီး၊ သၾကၤန္တြင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းရက္ပိုင္းအတြင္း စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ား (သို႔) Vote No သမားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္သာ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

- မဲေပးခြင့္ရွိသူ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုမွာ နယ္မ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ ယၡဳအထိ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ သိလည္းမသိ၊ နားလည္းမလည္သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရရကမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၏ တိုက္တြန္းမႈျဖင့္ ၿပီးၿပီးေရာသေဘာျဖင့္ Yes ထည့္ႏိုင္ဖြယ္ရာလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ SPDC ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အေပၚစည္းမွ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။
- ကၽေနာ့္ ထင္ျမင္ခ်က္အရ ယၡဳအခ်ိန္ထိ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ကလည္း မျဖန္႔ေသး၊ ၿမိဳ႕ၾကီး မ်ားမွ အမ်ားစုကလည္း မိမိ၀မ္းေရးေၾကာင့္ သိပ္ၿပီး အာရံုမစိုက္ႏိုင္ပါသျဖင့္ SPDC အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္ Yes ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထု ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီး သေဘာတူသျဖင့္ Yes ဆိုလွ်င္ေကာင္းပါတယ္။ ယၡဳအေနထားက နားမလည္တူသူကမ်ားၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ေပါ့ေပါ့ဆဆ Yes ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာ အာဖရိကျပည္သူမ်ားထက္ ပိုဆိုး ပိုနိမ့္က်တယ္လို႔ ေျပာရမလိုျဖစ္သြားပါမယ္။

- Track Record မ်ားအရ ၁၉၆၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာကိစၥမ်ားမွာ စည္းရံုးလႈပ္ရွားႏိုင္တာႏွင့္အမွ် ျပည္သူ လူထု ပိုမိုသေဘာေပါက္ ပါ၀င္လာတာဆိုတာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ယၡဳလည္း Yes ထည့္ထည့္ No ထည့္ထည့္ ပိုမိုသိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းပါ။

- အခ်ိန္နည္းတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုပိုမိုသိရွိေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကေတာ့ Priority အတိုင္း အုပ္စုခြဲရမယ္ဆိုရင္ (၁) NLDပါတီႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ပါတီ၀င္မ်ား (၂) ဒီမိုကေရစီေရး လိုလားသူမ်ား (၃) ျပင္ပအသံလႊင့္ဌာနမ်ား (၄) အျခားမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပင္ပအင္အားစုမ်ား အတိုင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အုပ္စု (၁) NLD ပါတီႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ပါတီ၀င္မ်ား

၁၉၉၀ ကဲ့သို႕အားမေကာင္းပါ၊ တက္ၾကြသူမ်ား အားနည္းသြားျပီ၊ လႈပ္ရွားမႈ နည္းသြားျပီ။ ၄င္းတို႕ထဲမွက်န္ရွိေနသူမ်ားလည္း May မတိုင္မီေထာင္ထဲမေရာက္ေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး လုပ္ရွားေနရသျဖင့္ အကန္႕အသတ္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက Radio ႏွင့္ Media က ေျပာၾကား၊ ပါတီ၀င္မ်ားက Radio ႏွင့္အျခား Media မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားသတင္းစကားကို ျပည္သူ အတြင္း ထပ္ျဖန္႕ျခင္းအားျဖင့္ အနည္းငယ္ပိုတိုးလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သတင္းစကား ကို သၾကၤန္ျပီးေလာက္မွာ NLD ျဖန္႕ႏိုင္ရင္နည္းနည္း ပိုေကာင္းလာႏိုင္စရာရွိပါတယ္။

အုပ္စု (၂) ဒီမိုကေရစီေရးလိုလားသူမ်ား

ျပည္တြင္းက သာမာန္ဒီမိုကေရစီေရးလိုလားသူမ်ား အေနျဖင့္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ လို႕မရပါ။အနည္းအက်ဥ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့စာရြက္စာတမ္း ျဖန္႕ေ၀ျခင္းလိုကိစၥမ်ားကလည္း အနည္းငယ္ သာသက္ေရာက္ပါမယ္။ ျပင္ပ Radio ႏွင့္ Media မ်ားမွတဆင့္သာ ျပည္သူလူထုကို သတင္းစကား ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုပိုမိုသိရွိတဲ့နည္းလမ္းက ပိုေကာင္းပါမယ္။ အႏၱရာယ္လဲနည္းပါတယ္။ ဥပမာ။ ။ ေဒၚစု၊ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဆရာလူထုဦးစိန္၀င္း၊ လူထုေဒၚအမာ၊ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္၊ သခင္သိန္းေဖ၊ ပီနန္ဆရာေတာ္၊ ဇာဂနာ၊ ေက်ာ္သူ၊ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ဒီမိုကေရစီေရး လုိလားသူ နာမည္ေက်ာ္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပမွ လူမ်ား၏ No ဘာေၾကာင္းထည့္သင့္ေၾကာင္းကို အရွိန္အဟုန္ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သၾကၤန္ျပီးကာလတြင္ ပိုမိုအရွိန္ျမင့္ႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းပါမည္။

အုပ္စု (၃) ျပင္ပအသံလႊင့္ဌာနမ်ား

ယခုအခ်ိန္မွာ ၄င္းတို႕၏ အခန္းက႑ကလည္း အေတာ္အေရးပါေနပါၿပီ ျပည္တြင္းမွာ Radio နားေထာင္သူ ၂သိန္းခန္႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ (ခန္႕မွန္းခ်က္ပါ) ၿဂိဳလ္တုစေလာင္းမ်ားမွ နားေထာင္ေနသူမ်ားလည္း အသင့္တင့္ရွိပါတယ္။ Radio နားေထာင္သူပရိတ္သတ္မွတဆင့္ နားမေထာင္ျဖစ္တဲ့ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႕ သတင္းစကားျဖန္႕ေ၀ႏိုင္ပါသည္။ Radio နားေထာင္ေနသူထဲမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ NLD ပါတီ၀င္ေတြလည္း ပါပါတယ္။ သူတို႔မွာ NLD ရံုးခ်ဳပ္က ေျပာတာေတြကို အသံလိႈင္းကတဆင့္ သာသိေနရပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးနဲ႕ အေကာင္းဆံုးက Radio ျဖစ္ေနပါတယ္။

- ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အုပ္စု(၁) နဲ႔ အုပ္စု(၂)က လူေတြရဲ႕သေဘာထား သတင္းစကားကို အသံလႊင့္ဌာနေတြ ေဆာင္က်ဥ္းမႈ၊ ထိေရာက္မႈက ဒီပြဲမွာ အေတာ္အေရးပါပါလိမ့္မယ္။ အုပ္စု(၁)(၂)မဟုတ္ပဲ အျခား လူမ်ားကို Interview ရင္းနဲ႔ SPDC ရဲ႕ မမွ်တမႈကိုလဲေပၚလြင္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ - အေျခခံမူၾကမ္းမွ ဥပေဒမူၾကမ္းေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ေတြကို မေတာ္မတရား ေျပာင္းခဲ့တဲ့ ကိစၥကို ညီလာခံတက္ခဲ့တဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ညီလာခံတက္ေနတဲ့ NLD ေဟာင္း လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ သခင္သိန္းေဖ ကဲ့သို႔လူမ်ားရဲ႕ သေဘာထားမ်ားကို ေမးျမန္းအသံလႊင့္ ေစခ်င္ပါတယ္။ တစည၊ ကိုေအးလြင္ ႏွင့္ ၀ံသာႏု NLD မ်ားကိုလည္း ဒီလိုျပင္တာ တရား၊ မတရား သေဘာထားမ်ား ေမးႏိုင္၊ လႊင့္ႏိုင္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ ျပည္သူလူထု Heart ထိမဲ့ အခ်က္ေတြဆိုရင္ ဒီသတင္းစကားဟာ Radio နားေထာင္သူမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူလူထုၾကားထဲ ျပန္႔ႏွံ႔သြားႏိုင္ပါတယ္။ ပီနန္ဆရာေတာ္၊ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္လို ဆရာေတာ္မ်ားမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္မ်ိဳး ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရင္လည္း ျပည္သူလူထု ပိုသိလာႏိုင္ပါတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ားမွလည္း စိတ္၀င္စား ပါ၀င္ကူညီလာႏိုင္စရာ ရွိပါတယ္။ ဆရာေတာ္မ်ားမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားထံသို႔ (သို႔) အျခား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ မဲ႐ံုမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားထံသို႔ ေလလိႈင္းမွ တဆင့္ Free and Fair ေဆာင္ရြက္ေပးဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံႏိုင္ပါတယ္။

အုပ္စု (၄) အျခားမီဒီယာမ်ားႏွင့္ျပင္ပအင္အားစုမ်ား

Website မ်ား ႏွင့္ Blog မ်ားသည္လည္း 2007 September , October မွ စၿပီး ပိုမို စိတ္၀င္စားခံရတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္းအတြက္ကေတာ့ အေတာ့ကို အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိပါတယ္။ Internet Speed ကေႏွး၊ ေက်ာ္ၿပီးၾကည့္ရတာကလဲ အင္တာနက္ကဖီးဆိုင္တုိင္းမွာ အဆင္ေျပ တယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ့္အထင္ ျပည္တြင္းကၾကည့္သူ (၃၀၀၀)(၄၀၀၀)ထက္ မေက်ာ္ဘူး ထင္ပါ တယ္။ (ခန္႔မွန္းပါ- မွားႏိုင္ပါတယ္)၊ Radio ေလာက္ေတာ့အားမေကာင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ သူလဲ သူ႔အထြာနဲ႔သူ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ၾကည့္တဲ့သူ အခ်ိဳ႕က မၾကည့္ႏိုင္တဲ့သူကို ျပန္ေျပာျပတာမ်ိဳး၊ Print Out ထုတ္ၿပီး ျပန္ျပတာမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္ပမွာ ျမန္မာတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ဖတ္ၾကမွာပါ။ ျပင္ပမွ ျမန္မာမ်ားက ျပည္တြင္းက သူတို႔မိသားစုမ်ားကို တယ္လီဖုန္း(သို႔) Mail မ်ားႏွင့္လည္း ျပန္ေျပာလို႔ရပါေသးတယ္။ အသံေတြမ်ားလာရင္ အနည္းနဲ႕အမ်ား လွုပ္လာမွာပါ။ အားလံုး လုပ္ႏုိင္သမွ် ၀ိုင္းျပီးေဆာင္ရြက္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အခ်ိန္နည္းနည္းပဲရွိပါေတာ့တယ္။

Website မ်ားႏွင့္ blog မ်ားကျပည္တြင္းမွ ဆႏၵမဲေပးတဲ့ေန႔ ရရွိမဲစာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ရပ္ကြက္မဲရံု အလုိက္၊ စာရင္းျပဳစုျပီး တင္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (တကယ္လဲ တင္သင့္ပါတယ္)၊ ျပည္တြင္းက ေပးပို႔ၾကပါရန္ ယၡဳထဲက ၾကိဳတင္ေမတၱာရပ္ခံထားသင့္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကိုလည္း အျပန္အလွန္အားျဖင့္ Radio မ်ားက ျပည္တြင္းကို ျပန္ပို႔သင့္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ မဲ႐ံုမွဴးမ်ား၊ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ပိုမိုဂ႐ုစိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။

မဲလိမ္လို႔ရႏိုင္မလား၊

ျပည္တြင္းမွ အေျခအေနကို သိရွိနားလည္တဲ့လူမ်ားအေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းေနတာေတြက သေဘာမတူလို႔ (ၾကက္ေျခခတ္) ျခစ္မဲ့လူမ်ားရဲ႕မဲကို မဲျပားအေနျဖင့္ မဲလိမ္ဘို႔ မလြယ္ဘူးထင္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္အဆင့္မွာ မဲေရတြက္ တာ၊ ရမဲထည့္သြင္းေရးမွတ္တာအထိ လိမ္ဘို႕မလြယ္ဘူးထင္ပါတယ္။ (ေက်းရြာမ်ားမွာေတာ့ရေကာင္းရပါလိမ့္မယ္)၊ Loose hole က ဘယ္ေနရာမွ ရွိႏိုင္သလဲဆိုတာကေတာ့ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ေတြကတက္လာတဲ့မဲေတြကို ၿမိဳ႕နယ္မဲေပါင္းတဲ့ေနရာမွာ လူအမ်ားစု မသိနိဳင္ေတာ့လို႔ အဲဒီေနရာမွာ ခတ္တည္တည္နဲ႔ ေပါင္းတာ မွားသလိုလိုနဲ႔လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Website မ်ား၊ Blog မ်ား၊ အသံလႊင့္ဌာန မ်ားကပါ ဘယ္ရပ္ကြက္ (အမွန္)ဘယ္ႏွစ္မဲ၊ (ၾကက္ေျခခတ္)ဘယ္ႏွစ္မဲဆိုတာ ေၾကျငာဘို႔ လုပ္သင့္ပါတယ္။

ယၡဳထိ လူအမ်ားစုက ဘယ္လိုမဲေပးရမလဲဆိုတာ မသိၾကေသးပါဘူး။ ျပင္ပ Media မ်ားလဲ မသိၾကေသးလို႔ မွားၿပီးေျပာေနတာ ၾကားရပါတယ္။ လူနာမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ဘာမွမပါတဲ့ ေကာ္မရွင္ Sign ေတြသာပါတဲ့ ပံုမွန္ပံုႏွိပ္ထားတဲ့ မဲျပားေပၚမွာ ေဘာပင္နဲ႔ (အမွန္) သို႔ (ၾကက္ေျခခတ္) ကို အခန္းငယ္အတြင္းမွာ ကိုယ္တိုင္ေရးျခစ္ၿပီး လူအမ်ားေရွ႕က မဲပံုးမွာ ထည့္ရမွာပါ။ (၁၉၉၀ကလို Stamp ရမွာမဟုတ္ပါဘူး)
အဓိကက ျပည္သူလူထု မ်ားမ်ားသိေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ သူတို႔ဘာလုပ္ရမလဲသိမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး အားမထည့္ရင္ေတာ့ သိသင့္သိထိုက္တာကို ျပည္သူလူထုလဲ သိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ သူေတြဟာ ဇင္ဘာေဘြ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေအာက္မွာပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္။
ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူတခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဘာမွမသိဘဲႏွင့္ (အမွန္)ျခစ္ဘို႔ လိုက္ေျပာေနတာပါ။ အားလံုး၀ိုင္းက်ိဳးစားရင္ သူတို႔လဲ ပိုသိလာၿပီး အတင္းအဓမၼ (အမွန္)ျခစ္ခိုင္းဘို႔ နည္းနည္း တြန္႔သြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦး

6 comments:

Anonymous said...

SECURITY CENTER: See Please Here

Anonymous said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Teclado e Mouse, I hope you enjoy. The address is http://mouse-e-teclado.blogspot.com. A hug.

Kyaw Zin said...

ဘယ္လိုမဲေပးရမယ္ဆိုတာ လူအမ်ား မသိဳကပါ။
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဳကေစရန္ တုိတုိရွင္းရွင္းႏွင့္ အထပ္ထပ္ အခါခါ ေဴပာေပးဳကရန္ လိုပါသည္။

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

Anonymous said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片