Wednesday, 23 April 2008

ျခေသၤ့ကၽြန္းမွ သံရံုးႏွင့္ သိေကာင္းစရာ

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားသည္ မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မည့္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ယေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔က စကၤာပူႏိုင္ငံသံရံုးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ခန္႔မွာ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ား အစည္းအေ၀းလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀ ခန္႔မွာ အလုပ္ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား မည္သို႔မည္ပံု မဲေပးၾကရမည္ဆိုသည့္ စာမ်ားကို သံရံုးနံရံမ်ားမွာ ကပ္ထားတာတယ္လို႔လဲသတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးရွိ ဒုတိယအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ထြန္းအား မဲေပးရမည့္ပံုစံ မဲရံုနဲ႔ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ပါဘူး။သို႔ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးျမင့္ထြန္းအား ၂၃ ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ခန္႔တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဦးျမင့္ထြန္းမွေျပာၾကားရာမွာ - အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္မ်ားဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ သံရံုး၌ ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးအေနႏွင့္ မဲရံုမွဴးမ်ားလမ္းညြန္ အတိုင္း မဲေပးမည့္သူမ်ားကို လ်ိဳ႔၀ွက္မဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးရန္လာေရာက္သူမ်ား အေနႏွင့္ သံရံုးမွ ေပးေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ၿပီး၊ မဲျပားႏွင့္ စာအိတ္ကို ရယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိေပးလိုေသာဆႏၵအတိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လွ်ိဳ႔၀က္မဲေပးႏိုင္ရန္ သံရံုးမွ စီစဥ္ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ျမန္မာသံရံုးတြင္ ခြန္လာေရာက္ေပးေဆာင္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ အျခားသံရံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား အားလံုး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၂၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိႏိုင္တယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။

ျမန္မာအေရးတက္ၾကြသူမ်ားအေနႏွင့္ ဦးျမင့္ထြန္း၏ လမ္းညြန္မႈေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစားအုပ္ကို ဖတ္ရႈရန္ Consular Section ျမန္မာသံရံုးအေခၚ ေကာင္စစ္ဌာနတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အထက္အရာရွိသို႔ အဆင္ဆင့္တင္ျပကာ အခ်ိန္ဆြဲထားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္၊ ညေန ၃နာရီ ခြဲ ေနာက္ပိုင္းမွသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ကို ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ႏွင့္အတူ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား စာအုပ္ငယ္) ၊ (၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ စာအုပ္ငယ္) တို႔ကို ရယူရန္ သက္ေသခံအျဖစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ မိမိအား တရား၀င္ထုတ္ေပးထား အိုင္စီ ကဒ္ျပားကို ေကာင္စစ္ဌာနမွာ အေပါင္းထားၿပီးမွ ဖတ္ခြင့္ရတယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးတြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္၊ အခန္း(၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္း အပိုဒ္ ၄၃၆။(က) တြင္ေဖၚျပထားေသာ "ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။

ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လက္ေရးျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ (ထက္၀က္ေက်ာ္) ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။ (ထက္၀က္ေက်ာ္) ကိုလက္ေရးမူျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးသားထားသည္ ကိုဖတ္ရႈၾကရတယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္။ ၄င္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖတ္ရႈသူမ်ားမွ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သိပ္နားမလည္ေၾကာင္း စာအုပ္ထဲတြင္ေဖၚျပထားေသာ အရာမ်ားအားလံုးမွာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ထူးဆန္းတာကေတာ့ ျမန္မာ့အေရးလႈတ္ရွားသူမ်ား ျမန္မာသံရံုးသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမီးသတ္မွ ျမန္မာသံရံုးမွာ မီးေလာင္ေၾကာင္းသတင္းေပးလာေသာေၾကာင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းကို သံရံုးသို႔ယေန႔ေရာက္ရွိခဲ့သူ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားေျပာျပခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း Message ရရွိသူမ်ားလဲ ထိုသတင္းအား ဖတ္မိၾကမယ္ထင္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူ႔လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အတည္ျပဳေျပာၾကားႏုိင္တာမ်ိဳးမရွိေသးပါဘူး။

ျမန္မာ့အေရးတက္ၾကြသူမ်ားအေနနဲ႔လည္း လာမည့္ (၂၇) ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ မွာအားလံုးၿပိဳင္တူ ျမန္မာသံရံုးကို မဲသြားေရာက္ေပးၾကမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ရရွိေနပါတယ္။ သံရံုးမွ ေပးပို႔ထားေသာစာမ်ားမွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁၃၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး စာတိုက္မွ သံရံုးသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ စာမ်ားမွာ အေစာင္၄၀၀ခန္႔ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။

သံရံုးသို႔ဆႏၵမဲေပးရန္လာေရာက္သူမ်ားကို သံရံုးမွေပးပို႔ထားေသာ စာရင္းႏွင့္တိုက္ကာ မဲေပးခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သံရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ထားဖူးသူမ်ားျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ဖိတ္ၾကားစာမရရွိသူမ်ားအတြက္ကိုမူ သံရံုးမွ မွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုရယူထားၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားမွာ လာေရာက္မဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္္လို႔ ဦးျမင့္ထြန္းကုိယ္တိုင္ ဖုန္းမွတဆင့္ ေျဖၾကားေပးထားပါတယ္။

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးေပၚ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သံရံုးဖက္မွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း ရွိပါသလားလို႔ ေမးျမန္းခဲ့တာကိုေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေပမယ့္လည္း ျမန္မာသံရံုးမွ စကၤာပူႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ သံရံုးလံုၿခံဳေရးမ်ားစီစဥ္ထားေၾကာင္းကိုေတာ့ ဦးျမင့္ထြန္းမွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

(၂၄) ၾကာသပေတးေန႔မွ စတင္ကာ စကၤာပူႏိုင္ငံျမန္မာသံရံုးမွ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ အခြန္အေကာက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သံရံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ရန္တန္႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးရန္ အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကိုသာ စတင္ျပင္ဆင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ထြန္းမွေျပာျပသြားေၾကာင္း စုေပါင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေဂ်မိုး
ဧၿပီ ၂၃ ရက္ ၂၀၀၈။

6 comments:

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

Anonymous said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城情人視訊高雄網

Anonymous said...

熊貓成人貼圖站熊貓貼圖區列表熊貓情色貼圖熊貓貼圖網史萊姆好玩遊戲我的遊戲口袋女生遊戲區kiss情色文學區八國聯軍成人論壇JP成人影城杜蕾斯成人影片666成人影城4u成人動畫微風成人電影免費視訊辣妹脫衣秀蒼井空免費影片免費成人影片情色a片下載情色小遊戲日本a片下載線上免費a片免費看a片免費線上a片線上a片a片免費看mp3音樂免費下載psp遊戲下載nds遊戲下載韓國小遊戲女生自衛影片成人寫真貼圖片av女優報報台北69情色貼圖區熟女人aa影片H圖 H漫 動漫論壇美乳A片下載AV104成人電影城080網愛聊天室a4u成人情色論壇使萊姆好玩遊區第一頁史萊姆好玩遊戲第一頁好玩遊戲第一頁遊戲區 - 好玩免費遊戲薇閣黃色小電影下載絲襪美腿寫真貼圖色情遊戲下載站布蘭妮貼影區免費成人A片A圖區18禁成人色情小說網A圖網-免費成人圖庫999無瑪試看圖18成人網18禁小遊戲免費限制級A片下載Hilive.TV免費色情電影Ikariam免費網頁遊戲77p2p影片網愛田p2p101艾噹洛學院癡漢論壇艾當落學院艾噹洛論壇aio交友貼影區成人電話交友080援交友聊天室meetic成人交友網嘟嘟 成人 貼圖都都成人站天雷動能館洪爺情色貼圖區洪爺色情貼圖馬子免費影片色情漫畫帝國色情漫畫貼圖台灣kiss色情貼圖亞洲東洋成人影片85cc成人影片成人影片區線上aa片免費看美女圖片貼圖區性感美女影片觀賞曼雪兒文學小說蜜雪兒免費小說色美媚部落格一葉晴貼影片av127甜心寶貝貼影區甜心寶貝貼影片免費手機遊戲小魔女影片交流小魔女拍自天堂小魔女貼影片視訊ukiss聊天室視訊聊天室後官電影主入口sex383線上娛樂場080聊天網ipartment愛情公寓伊利論壇

Anonymous said...

聊天室交友 網色美眉部落格sex999 免費影片免費視訊173liveshow免費視訊聊天室免費視訊gogo免費視訊ggo免費視訊美女免費視訊交友免費視訊聊天區視訊交友90739080視訊聊天室視訊美女34cc聊天室ukisssex888影片區sex888免費影片分享區sex888免費電影豆豆聊天室dodo豆豆聊天室辣妹視訊辣美眉173show影片視訊聊天室sogou搜狗音樂百分百貼影片區aaaa片免費看日本美女寫真集百分百貼圖區線上a片色咪咪影片免費視訊聊天免費影片免費視訊本土自拍免費聊天情色自拍情色貼片區本土自拍網情人視訊高雄網情人視訊聊天室視訊交友網男人幫論壇免費ava片線上看免費av18禁影片台灣kiss情人視訊網色色網a片天下第一色站小魔女免費影片小幻好玩遊戲小澤瑪莉亞小弟弟貼影片aaaaa片俱樂部影片卡通aa片子百分百貼成人圖片百分百貼影片區尋夢園聊天室交友愛情館交友愛戀速配網交友ggoo交友聊天室pc交友愛叭噗小遊戲aio交友愛情館aa免費看影片383成人影城