Thursday, 11 December 2008

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကည့္မယ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ေသာင္းက်န္းသူ လူတစ္စု၏ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုတာကို သေဘာတရား တစ္ခုအရ အားလံုး လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ လူထု ေလးစားၾကည္ညိဳရေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ အမွာစကားမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ က်င္းပေျပာဆိုေသာ စကားလံုးမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ အားလံုး အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို တိုက္ထုတ္ရန္ ေျပာဆိုေနၾကသည္မွာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ေဆြးေႏြးဝိုင္းမ်ားလည္း စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးဆိုေသာ စကားလံုးမွာ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ ေခါင္းစဥ္ အျဖစ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဒီေန႔ အခ်ိန္အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖင့္ မည္သို႔ မည္ပံု ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္မည္ဆိုေသာ အလုပ္သေဘာဆန္သည့္ လမ္းစဥ္မ်ိဳးကိုကား ကၽြန္ေတာ္ သတိထားမိသေလာက္ မေတြ႔ရွိေသးပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ေတြးျမင္ၾကည့္သေလာက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ ညီညြတ္ေရးရွိသင့္တယ္ ဆိုတာကို အေျခခံသေဘာအရ အားလံုး လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ညီညြတ္ေရး လိုအပ္တယ္၊ လုပ္ရမယ္ ဆိုတာကို ေျပာဆိုေနၾကေသာ အခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး .. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္သင့္သလဲ၊ လုပ္ႏိုင္သလဲ ဆိုတာေတြကို အေရးထား ေစာင္းေပး ေဆြးေႏြးကာ တကယ္ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ညီညြတ္ေရးကို ေဖၚေဆာင္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ထင္ပါသည္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားေတြမွ မဟုတ္ပါဘူး .. “လူ” .. ဆိုတဲ့ လူသားတိုင္း အတၱ၊ မာန၊ ေလာဘ ဆိုတာေတြရွိတာေၾကာင့္ တပံုစံတည္း ညီညြတ္ႏိုင္ဖို႔က ခဲယဥ္းပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာမန္ ျမင္ေနေသာ စကားလံုးေတြကို ေသခ်ာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ရွင္းလင္းဖို႔ လိုလာၿပီထင္ပါတယ္။

(ေနာက္ထပ္ အဆင့္ တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရန္ ဒီေနရာမွာ ညီညြတ္ေရး ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို အားလံုး ေျဖၿပီး အားလံုး၏ စိတ္ထဲတြင္ ညီညြတ္ရန္လိုအပ္သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါဆိုေသာ တိုက္တြန္းစကားမ်ိဳး ေျပာၾကားရန္ မလိုအပ္ေသာ လက္ခံျခင္းမ်ိဳးအထိ လက္ခံထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။)

၁။ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ပုံစံတူ ျပဳလုပ္ေရး ကြဲျပားခ်က္

ပံုစံတူ ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရး ဆိုတာကို ေရာေထြးနားလည္တတ္ၾကတာကို ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္မႈ စကားဝိုင္းတိုင္းမွာ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

ညီညြတ္ေရးအတြက္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾကတိုင္း ပံုစံတူ ျပဳလုပ္ေရးဆိုသည့္ဘက္ကို ေရာက္ရွိသြားတတ္ၾကၿပီး အတၱ မာန ေတြႏွင့္ .. လိုအပ္ေသာ ညီညြတ္ေရး မရပဲ မလိုအပ္ေသာ အမုန္းတရားတခ်ိဳ႕ မျမင္ကြယ္ရာမွာ ႀကီးထြားလာတတ္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ပံုစံတူ ျပဳလုပ္ေရး ဆိုသည္မွာ စက္ရံု တစ္ရံုမွ “ကား” ေမာ္ဒယ္တစ္ခုကို အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္သလို ပံုစံတူ ကြဲျပားျခားနားမႈမရွိသည့္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊
ညီညြတ္ေရး ဆိုသည္မွာ ကားတစ္စီးျဖစ္ေျမာက္ရန္ ပံုစံ မတူေသာ အစိပ္အပိုင္းမ်ား အတူတကြ တြဲစပ္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္သူ နအဖအား တိုက္ထုတ္ေရးဆိုသည္မွာ ကားတစ္စီးကို တည္ေဆာက္ရန္သာျဖစ္ၿပီး၊ ကားအေျမာက္အမ်ားကို ပံုစံတူ ထုတ္လုပ္ရန္မဟုတ္ပါ။

ပံုစံတူျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ၁၉၈၈ ကာလက ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္လိုက္ေသာ မဆလ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ညီညြတ္ေရး ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔အစည္းေတြေျမာက္မ်ားစြာရွိလည္း ကိစၥ မရွိပါ၊ မတူညီေသာ အျမင္ေတြ ရွိလည္း ကိစၥ မရွိပါ။ မတူကြဲျပားျခားနားေနျခင္းသည္ပင္ “အား” တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ မတူ ကြဲျပားျခားနားေနေသာ အင္အားစုမ်ားကို တစ္စု တစည္းတည္း ပံုစံတူ ျပဳလုပ္ေရးထက္ အတူတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ညီညြတ္ေရးတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။


၂။ အာဏာရွင္ စနစ္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ စနစ္

အာဏာရွင္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုေသာ စကားလံုးကိုလည္းေရာေထြး တတ္ၾကပါသည္။

အားလံုး အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ဦးေဆာင္မႈေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္ကို ေရြးခ်ယ္ၾကရသည့္အခါ အာဏာရွင္ဆိုေသာ အျမင္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုေသာ အျမင္ကို ခြဲျခားျမင္တတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အာဏာရွင္ စနစ္ ဆိုသည္မွာ ထိပ္ဆံုးမွ လူပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္တိုင္းက် လုပ္ေဆာင္ရေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္ စနစ္ ဆိုသည္မွာ တိက်ေသာ မူဝါဒကို တာဝန္ယူ ေဖၚေဆာင္ေပးရေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ အတူတူ ပူးေပါင္း လုပ္ၾကမည္ဟု ဆိုလွ်င္ အရင္ဆံုး ျမင္လိုက္သည့္ အခ်က္မွာ ဘယ္သူက ပူးေပါင္းမႈမွာ ေခါင္းေဆာင္မွာလဲ(အာဏာရွင္ လုပ္မွာလဲ) ဆိုတာကို အရင္ ၾကည့္တတ္ၿပီး၊ ... တကယ့္ အေရးပါေသာ မူဝါဒတစ္ခုကို ဘယ္လိုေဖၚေဆာင္မလဲ၊ ဘယ္လို မူဝါဒေတြကို ငါတို႔ ခ်မွတ္မလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ဘယ္လို ကန္႔သတ္မလဲဆိုေသာ ေတြးေခၚ ေျပာဆိုမႈအားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

လူပုဂၢိဳလ္ အာဏာရွင္ကို ဦးတည္စဥ္းစားေသာ အာဏာရွင္ ပံုစံကို ျမင္မိေသာအခါ ထိုလူပုဂၢိဳလ္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေျပာဆို အျပစ္ျမင္တတ္လာကာ ေဘးတြင္ မေက်မနပ္ေျပာဆိုေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ (ထိုသို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေျပာဆို တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ယေန႔အထိ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ေသာင္းက်န္းသူ နအဖ စိတ္ႀကိဳက္ ျဖစ္ေနပါသည္။)

အကယ္၍ မူဝါဒကိုသာ ေဖၚေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ စနစ္ျဖင့္ သြားမည္ဆိုလွ်င္ ညီညြတ္စြာ အတူတူ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္ရန္

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

အားလံုး တူညီေသာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးခင္၊ ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးခင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စကားလံုးမ်ားကို ထပ္မံေရးပါဦးမည္။

(မွတ္ခ်က္ ။ ကၽြန္ေတာ္၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ ျမင္တာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ ေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္မ်ားရွိပါက ေမးလ္သို႔လည္းေကာင္း၊ comment တြင္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးေဝဖန္ႏိုင္ပါသည္။)

12 comments:

AUNGAMA said...

Who is going to be the leader of leaders?

Who has yet to be the person having the capabilities such as organizing power, knows when and how to blow whistle at the point of critical moments.

And also able to bring the cases to the optimal situation in the conditions of dilemma.

Who never bring his/her personnel feeling and own interests.

Must has passions on his/her duties and responsibilities carrying out along with reasonable and appropriate knowledge and inspirations abreast with time.

Jeg said...

This is what I call UNITY, once people stop the critics and start thinking towards the good for BURMA we'll start moving away from the filthy hole.

1st - Call for UNITY
2nd - The leader will show up without need for recruitment
3rd - The "indians" will relocate into their right perfect positions by instinct...

AUNGAMA said...

Who was a real leader, not a dictator.

"G.W bush was threw with two shoes by a journalist in Iraq, Baghdad (14 Dec'08, Sunday)during a news conference with Iraqi prime Minister. Then he had joked that It was size 10"

Our Myanmar people may need to practice staying with organization and appreciate its governance and rules. Things can not be done by oneself.

Without workable wisdom, patient, impartial view, genuine brave and abilities think big or see the whole picture,foreseeable future and compromising the own partial view will not never ever have UNITY.

It may not be easy to practice but no way must practice.

Mon Capricorn said...

Thanks..Ko Htike...It really makes sense..

Anonymous said...

看房子,買房子,建商自售,自售,台北新成屋,台北豪宅,新成屋,豪宅,美髮儀器,美髮,儀器,髮型,EMBA,MBA,學位,EMBA,專業認證,認證課程,博士學位,DBA,PHD,在職進修,碩士學位,推廣教育,DBA,進修課程,碩士學位,網路廣告,關鍵字廣告,關鍵字,廣告,課程介紹,學分班,文憑,牛樟芝,段木,牛樟菇,日式料理, 台北居酒屋,燒肉,結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,台北住宿,國內訂房,台北HOTEL,台北婚宴,飯店優惠,台北結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,住宿,訂房,HOTEL,飯店,造型系列,學位,牛樟芝,腦磷脂,磷脂絲胺酸,SEO,婚宴,捷運,學區,美髮,儀器,髮型,牛樟芝,腦磷脂,磷脂絲胺酸,看房子,買房子,建商自售,自售,房子,捷運,學區,台北新成屋,台北豪宅,新成屋,豪宅,學位,碩士學位,進修,在職進修, 課程,教育,學位,證照,mba,文憑,學分班,網路廣告,關鍵字廣告,關鍵字,SEO,关键词,网络广告,关键词广告,SEO,关键词,网络广告,关键词广告,SEO,台北住宿,國內訂房,台北HOTEL,台北婚宴,飯店優惠,住宿,訂房,HOTEL,飯店,婚宴,台北住宿,國內訂房,台北HOTEL,台北婚宴,飯店優惠,住宿,訂房,HOTEL,飯店,婚宴,台北住宿,國內訂房,台北HOTEL,台北婚宴,飯店優惠,住宿,訂房,HOTEL,飯店,婚宴,結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,台北結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,台北結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,台北結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,居酒屋,燒烤,美髮,儀器,髮型,美髮,儀器,髮型,美髮,儀器,髮型,美髮,儀器,髮型,小套房,小套房,進修,在職進修,留學,證照,MBA,EMBA,留學,MBA,EMBA,留學,進修,在職進修,牛樟芝,段木,牛樟菇,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,住宿,民宿,飯店,旅遊,美容,美髮,整形,造型,設計,室內設計,裝潢,房地產,進修,在職進修,MBA,EMBA

Anonymous said...

看房子,買房子,建商自售,自售,台北新成屋,台北豪宅,新成屋,豪宅,美髮儀器,美髮,儀器,髮型,EMBA,MBA,學位,EMBA,專業認證,認證課程,博士學位,DBA,PHD,在職進修,碩士學位,推廣教育,DBA,進修課程,碩士學位,網路廣告,關鍵字廣告,關鍵字,廣告,課程介紹,學分班,文憑,牛樟芝,段木,牛樟菇,日式料理, 台北居酒屋,燒肉,結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,台北住宿,國內訂房,台北HOTEL,台北婚宴,飯店優惠,台北結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,住宿,訂房,HOTEL,飯店,造型系列,學位,牛樟芝,腦磷脂,磷脂絲胺酸,SEO,婚宴,捷運,學區,美髮,儀器,髮型,牛樟芝,腦磷脂,磷脂絲胺酸,看房子,買房子,建商自售,自售,房子,捷運,學區,台北新成屋,台北豪宅,新成屋,豪宅,學位,碩士學位,進修,在職進修, 課程,教育,學位,證照,mba,文憑,學分班,網路廣告,關鍵字廣告,關鍵字,SEO,关键词,网络广告,关键词广告,SEO,关键词,网络广告,关键词广告,SEO,台北住宿,國內訂房,台北HOTEL,台北婚宴,飯店優惠,住宿,訂房,HOTEL,飯店,婚宴,台北住宿,國內訂房,台北HOTEL,台北婚宴,飯店優惠,住宿,訂房,HOTEL,飯店,婚宴,台北住宿,國內訂房,台北HOTEL,台北婚宴,飯店優惠,住宿,訂房,HOTEL,飯店,婚宴,結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,台北結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,台北結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,台北結婚,婚宴場地,推車飲茶,港式點心,尾牙春酒,居酒屋,燒烤,美髮,儀器,髮型,美髮,儀器,髮型,美髮,儀器,髮型,美髮,儀器,髮型,小套房,小套房,進修,在職進修,留學,證照,MBA,EMBA,留學,MBA,EMBA,留學,進修,在職進修,牛樟芝,段木,牛樟菇,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,住宿,民宿,飯宿,旅遊,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,美容,美髮,整形,造型,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,設計,室內設計,裝潢,房地產,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,進修,在職進修,MBA,EMBA,住宿,民宿,飯店,旅遊,美容,美髮,整形,造型,設計,室內設計,裝潢,房地產,進修,在職進修,MBA,EMBA

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

Anonymous said...

豆豆聊天室 aio交友愛情館 2008真情寫真 2009真情寫真 aa片免費看 捷克論壇 微風論壇 大眾論壇 plus論壇 080視訊聊天室 情色視訊交友90739 美女交友-成人聊天室 色情小說 做愛成人圖片區 豆豆色情聊天室 080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網 台中情人聊天室 桃園星願聊天室 高雄網友聊天室 新中台灣聊天室 中部網友聊天室 嘉義之光聊天室 基隆海岸聊天室 中壢網友聊天室 南台灣聊天室 南部聊坊聊天室 台南不夜城聊天室 南部網友聊天室 屏東網友聊天室 台南網友聊天室 屏東聊坊聊天室 雲林網友聊天室 大學生BBS聊天室 網路學院聊天室 屏東夜語聊天室 孤男寡女聊天室 一網情深聊天室 心靈饗宴聊天室 流星花園聊天室 食色男女色情聊天室 真愛宣言交友聊天室 情人皇朝聊天室 上班族成人聊天室 上班族f1影音視訊聊天室 哈雷視訊聊天室 080影音視訊聊天室 38不夜城聊天室 援交聊天室080 080哈啦聊天室 台北已婚聊天室 已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室 摸摸扣扣同學會聊天室 520情色聊天室 QQ成人交友聊天室 免費視訊網愛聊天室 愛情公寓免費聊天室 拉子性愛聊天室 柔情網友聊天室 哈啦影音交友網 哈啦影音視訊聊天室 櫻井莉亞三點全露寫真集 123上班族聊天室 尋夢園上班族聊天室 成人聊天室上班族 080上班族聊天室 6k聊天室 粉紅豆豆聊天室 080豆豆聊天網 新豆豆聊天室 080聊天室 免費音樂試聽 流行音樂試聽 免費aa片試看A片 免費a長片線上看 色情貼影片 免費a長片 本土成人貼圖站 大台灣情色網 台灣男人幫論壇 A圖網 嘟嘟成人電影網 火辣春夢貼圖網 情色貼圖俱樂部 台灣成人電影 絲襪美腿樂園 18美女貼圖區 柔情聊天網 707網愛聊天室聯盟 台北69色情貼圖區 38女孩情色網 台灣映像館 波波成人情色網站 美女成人貼圖區 無碼貼圖力量 色妹妹性愛貼圖區 日本女優貼圖網 日本美少女貼圖區 亞洲風暴情色貼圖網 哈啦聊天室 美少女自拍貼圖 辣妹成人情色網 台北女孩情色網 辣手貼圖情色網 AV無碼女優影片 男女情色寫真貼圖 a片天使俱樂部 萍水相逢遊戲區 平水相逢遊戲區 免費視訊交友90739 免費視訊聊天 辣妹視訊 - 影音聊天網 080視訊聊天室 日本美女肛交 美女工廠貼圖區 百分百貼圖區 亞洲成人電影情色網 台灣本土自拍貼圖網 麻辣貼圖情色網 好色客成人圖片貼圖區 711成人AV貼圖區 台灣美女貼圖區 筱萱成人論壇 咪咪情色貼圖區 momokoko同學會視訊 kk272視訊 情色文學小站 成人情色貼圖區 嘟嘟成人網 嘟嘟情人色網 - 貼圖區 免費色情a片下載 台灣情色論壇 成人影片分享 免費視訊聊天區 微風 成人 論壇 kiss文學區 taiwankiss文學區

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城

Anonymous said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

Anonymous said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,