Wednesday, 28 November 2007

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ စပ္လွ်င္းၿပီး

လြန္ခဲ့ေသာ တပတ္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔တာနဲ႔ သက္ဆိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကေသာ အခါ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ ၃၄ ခုရွိၿပီး ၂၉ ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ အားလံုး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာ ျပန္လည္ ဖတ္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး ပိတ္ဖို႔ သင့္၊ မသင့္ဆိုေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ အမ်ားမွာ ပိတ္ဆို႔ေသာ အေျခအေနကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၾကတာကို ေတြ႔ရပါသည္။

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနၾကေသာ သူမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ျခင္းကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားမွာ လူနည္းစုသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ပိတ္ဆို႔မႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခု ေဆြးေႏြးရာမွ သံုးသပ္ရလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြင္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ပံုစံအရ အမ်ားစု၏ သေဘာထားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ေထာက္ခံပါသည္ ဟူေသာ အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ရပ္ကို ရရွိပါေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဒီမိုကေရစီေရးရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ .....

`စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ေထာက္ခံပါသည္´

.... ဟူေသာ အဆို တရပ္ကို ေအာက္ပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ ရရွိေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္ အျပည့္အစံုကို ဒီမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။


17 comments:

kodaw said...

Junta ITSELF sanctioned export & import trade to all ordinary people .ONLY Generals & THEIR FAMILY MEMBERS CAN DO INTERNATIONAL BUSINESS
THAT'S WHY SANCTION AGAIN ST BURMESE GOV WILL AFFECT ONLY THOSE GENERALS & THEIR OWN COMPANIES .
We need more &more countries to sanction against Burma.
But the least time consuming way to remove Junta is UN Troops/US TROOPS

kodaw said...

Junta ITSELF sanctioned export & import trade to all ordinary people .ONLY Generals & THEIR FAMILY MEMBERS CAN DO INTERNATIONAL BUSINESS
THAT'S WHY SANCTION AGAIN ST BURMESE GOV WILL AFFECT ONLY THOSE GENERALS & THEIR OWN COMPANIES .
We need more &more countries to sanction against Burma.
But the least time consuming way to remove Junta is UN Troops/US TROOPS

Aung said...

Well done. Much appreciate on your efforts in terms of analytical and presentational.

Aung said...

SANCTIONS...ECONOMIC SANCTION

In any economy or entity, economic activities are core functions of those entities going concern. Economic crisis apparently able to cease the operation and mechanicm of the entities. Economic
sanctions will be different actions and forms, not just don't let go FDI to Myanmar and cessation of import export
activities. Let say particiular Finance Group observing and mornitoring the activities of Junta groups. Such as identify the key products and services of junta groups those products and services are able to lift up and mainstream of Junta continue survival.
If that particular finance group able to monopolisze those products and services flowing to Junta gruops from certain regional suppliers of Junta will be able to put considerably certain extent of pressure will take place on junta. And also able to define the last day of horriable junta group.

BurmeseGoldBull said...

“During the period, China, South Korea, Russia, Singapore and Britain invested in projects worth $752.7 million, mainly in the oil and gas sector, figures from the Central Statistical Organization said.”
Just quoting the previous post..
Ok now, Burma is being isolated because of trade sanctions, and some countries are trying robbed Burma off her resources.
I agree that money from this kind of investment (oil and gas) won’t go to people pockets, not even 10% of the total amount. So countries should not make this kind of exploitive investment in Burma.
But let’s say a country, a MNC want to do the production/ manufacturing in Burma, be it clothing or software. Do you all think it’s still the same situation as in previous type of investments?
The MNC (we shall call it the investor) might have to give money to respective SPDC generals or somebody. (This is the corruption, in Burma, every body corrupts). He might have to make the general sons his partners. Until now everything is the same as oil and gas investment. (Don’t forget this might also cause the in-fighting between the generals and others.)
But unlike oil and gas investment, with manufacturing based, service based investment; people also get the money by means of employment.
Of course the investor (who is corrupt and close to the generals) makes lots of money too. But he takes the risks (there are lots of risks involved in doing Business in Burma including unstable currency and economic policy.)
In fact he risks losing his fortune if the general’s ass he is close to is kicked off), so he deserves to make more money than employees. (Yes it’s still unfair but we are not living in a utopia.)
My point is with production/ manufacturing based investment, people get the share of the pie too.
Now SPDC survive because they can sell gems, oil and gas and the forest. But people suffer because there are no jobs.
So we should be against the exploitive investments such as oil and gas, gems and forest, etc.
But we should encourage production based investments.
Only those kinds of investment can bring the people of Burma (including the generals) closer to the modern world and the generals have to think twice before they make something stupid to damage this status.

perfect said...

Burmesegoldbull,

oh.. come on bull brother,

"Be realistic"

Where were you in last 5-6 years when there were such investments of manufacturing and production existed in Myanmar.

Who kicked them out from the country? Do you think these investors will come back for investment in our country under this situation.

"Dream On"

BurmeseGoldBull said...

Dear perfect,

so r u saying that since Junta kicked the investment out of Burma, isolated Burma, the world should impose sanctions on Burma and Burmese people should suffer?

In fact, the more Junta want to isolated the Burma, the people should want more investment so that Junta face the real world.

The more Burma is isolated yet Junta survived, the more the people surfer. Junta can do what ever they want because there is not much outside economic pressure.

Pls don't forget that the Americans spend may be two hour in the whole year regarding imposing trade sanctions on Burma. Not a cent more.

If they r serious shouldn't they be doing something about?

perfect said...

Dear Brother Bull,

Why your topic suddenly change to Americans? I thought only "SPDC and their people" use to give this type of answer.

Please review Ko Htike's original post- it is not only about "US".

You said: "the more Junta want to isolated the Burma, the people should want more investment so that Junta face the real world."

On the contrary: You just look at kodaw's comment. I hope it will help you to amend your confusion.

I think you are confusing between Diplomatic and Economic.

Please be cleared that we are calling for "Sanction from more Country" not to tighten or loosen our economy, but to mend imbalanced way of management by Junta.

BurmeseGoldBull said...

Dear perfect, ur last post is quite funny..

anyway.. we should stop talkin sanctions here...

i invite u to my blog to discuss world current affairs... inflation, monetary policy and all that..

perfect said...

Dear Brother Bull,

Is that your conclusion? I am sorry to hear that my comment seem funny to you. Can you enlighten me which part of my comment look funny to you because it also contain yours earlier comment.

I appreciate your invitation and assure you to visit your blog one fine day. However, I think I am not equipped yet to discuss "world current affairs... inflation, monetary policy and all that..."

Anyway, it was nice to have discussions with you all along.

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

Anonymous said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

Anonymous said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片

Anonymous said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

Anonymous said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,