Tuesday, 11 November 2008

ေနဘုန္းလတ္ ေပးဆပ္မႈအတြက္ ေမွးမွိန္ျခင္း မရွိေစရ

အားလံုး သိၾကတဲ့ အတိုင္းပါပဲ၊ ေနဘုန္းလတ္ကို နအဖ အလိုက် မတရားသူႀကီးက ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀နဲ႔ ၆ လ ခ်လိုက္ပါၿပီ။

နအဖက အခုလို တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ခုခု တုန္႔ျပန္ခ်က္(ဒါမွ မဟုတ္) မတရားတာကို သမိုင္းမွာ အလိုလို ေမွးမွိန္ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ တစ္ခုခု လုပ္သင့္တယ္လို႔ ယူဆ မိပါတယ္။

ဘာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းမလဲဆိုေသာ သင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံရွိသူမ်ား ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး ပါဝင္ကူညီ ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ အပ္ပါတယ္။

comment မွာ ေရးသားအၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

27 comments:

KOKO said...

ဘာေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ ဟုိ ကုလားေတြနဲ႕ျဖစ္တဲ့ျပႆနာက တေမွာင့္
မေလးမွာလည္း ျမန္မာမေတြအမ်ားႀကီး ရတဲ့ေငြနဲ ့မေလာက္လုိ ့ ျပည့္တန္ဆာေတြ ျဖစ္ကုန္ႀကတာ။

blue said...

true guys! i am speechless, angry and dont know what to do now.

but ONE DAY THEY ALL MUST GET WHAT THEY DESERVE!

one word REVENGE!!

Nayminthuria said...

ေနဘုန္းလတ္ကို စစ္အႀကမ္းဖက္သမားေတြက ေထာင္ဒဏ္၂၀ဆိုတာခ်ျပီးကမၻာက သိေအာင္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ျပီးပါျပီ။
ေနဘုန္းလတ္ေႀကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ေနဘုန္းလတ္ေတြအမ်ားႀကီး လည္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါျပီ။
ဂုဏ္ယူပါတယ္ ကိုေနဘုန္းလတ္ ခင္ဗ်ာ....

Laeh' Laeh' said...

ကိုထိုက္ကိုယ္တိုင္္ယိုးဒယားနယ္စပ္သို႔သြားေရာက္ၿပီး ABSDF ကဲ႔သို႔အဖြ႔ဲမ်ားႏွင္႔ပူးေပါင္းကာ ၿမန္မာအစိုးရအားတိုက္ပဲြ၀င္သင္႔ေနသည္မွာၾကာၿမင္႔ေနၿပီၿဖစ္ပါေၾကာင္္း
comment မွေရးသားအၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။

Khine said...

Try to kill leaders who are on trip in oversea countries.
It is the best way to fight them back.

lumawkmh said...

i really doesnt know how to describe them man.....the junta juz destory their life.we should do sumthin for them like a protest.
i had one idea,i tink all the nld should break ain sein prison and go inside and get arrest,they dont have a place for alot of ppl but all ppl must be unite!

lumawkmh said...

that idea is given by one of the politician

Htett Aung said...

ေခြးေတြကေတာ. ေတြ.သမွ် လိုက္ကိုက္ ေနမွာ ဘဲ....
အဲဒီ ေခြးေတြ ဒီအတိုင္း လြွတ္ထားရင္ ေတာ. ဒီအတိုင္းျဖစ္ေနမွာဘဲ....
ေခြးသရမ္း....ကို မရွင္းသရ်္ေတာ. ဒီလိုျဖစ္ေနအံုးမွာဘဲ....
ေသမထူးေနမထူးျဖစ္ေနတဲ...ျပည္သူေတြနဲ......ငတ္ျပီးေသေတာ.မဲ.ျပည္သူေတြ အားလံုး နအဖ စစ္ေခြးေတြ ကိုသုတ္သင္ဘို. အခ်ိန္တန္ပါျပီ...

Thu Ye said...

ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးစစ္ကြ်န္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေရး၊
ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္၊လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး၊
ျပည္တြင္းျပည္ပရွိျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးမွာ
တာ၀န္ရွိပါတယ္။တရုတ္၊ကုလား၊ယိုးဒယားအပါအ၀င္၊ ဘယ္ႏိုင္ငံဘယ္လူမ်ိဳးေၾကာင့္၊ျမန္မာေတြဒုကၡ
ေရာက္ေနၾကရတာမဟုတ္ဘဲ၊ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း
မညီညြတ္ၾကလို႔၊ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ၾကံဳေတြ႕
ေနၾကရတာလို႔ယူဆမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဘံုရန္သူျဖစ္တဲ့၊စစ္အာဏာရွင္တစုနဲ႔၊
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို၊အျမန္ဆံုးတိုက္ထုတ္ႏိုင္ဘို႔၊
ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔လက္တြဲေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္လို႔၊
အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

ROHINGYA BLOGGER said...

wu,faumif;wJht=uHOm%fygbJ?
qeNay;yg&ap?
ppftm%m&l;awGutm%mudktjrJwef;olwdkhvufxJ&dSap&r,fqdkwJh “avSeH"g;wpf”
0g'a}umifh'Duaeh-
(1)bkef;}uD;awGudkowf/axmifcs - bmoma&;udkaqmfum;/
(2)jynfoljynfom;rsm;tm; rw&m;tedkifusifh/
(3)wdkif;&if;om;rsm;tm;trsKd; rsKd;eSdyfpuf/bmoma&;t& aqmfum;/
pwJhtjcif;t&mawGudk- 'Dtwdkif;bJ}unfhae}urSmvm;/b,fol@udkapmifhae}u'gvJ/
aemufeSpfaygif;b,favmufapmifhae}urSmvJ/ “ oifykef;acs” qdkjyD;ajymae}urSmvm;?
usGefawmfwdk@pjyD;awmfvSefa&;vkyf}u&atmif-
(1)}uH@cdkifzGH@jzdk;a&;tzGJ@0ifrsm;/
(2)pGrf;tm;&Sifrsm;/
(3)vufyg;apw&m;ol}uD;rsm;/
(4) vufyg;ap “&0w”tzGJ@0ifrsm;/ udkpjyD; tjrpfutpacsrSKef;ypf&r,f/tom;xJu
avmufawGudkr&Sif;orsSumvywf/u|efawmfwdk@b0[m b,fawmhrSarSsmfvif@csufr&Sd
bl;?

ရန္ကင္း said...

သန္းေရႊ စစ္အုပ္စု က ဘေလာ့ဂါ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ကုိ အနွစ္ ၂၀ ေထာင္ခ်တာ သက္သက္မဲ့ ေစာက္က်င့္ယုတ္တာပါ။ လူေတြ အားလုံးသိပါတယ္။ စစ္အုပ္စု အေၾကာက္ၾကီး အေၾကာက္လြန္ၿပီး ဖမ္းထားတဲ့ ဘေလာ့ဂါကုိ စံၿပၿဖစ္ေအာင္ နွစ္ၾကီး ေထာင္ခ်တာ အညြန္႔ခ်ဳိးၿပလုိက္တာပါ။ ေနဘုန္းလတ္ တေယာက္ထဲ အေပၚ မတရားလုပ္ေနတာ မွ မဟုတ္ပဲ။ မတရားမွဳေတြ တုိင္းၿပည္ထဲမွာ အႏွံအၿပား ၿဖစ္ေနခဲ့တာ ၾကာလွၿပီပဲ။ လူတုိင္းနီးပါး ခံစါး ေနၾကရတာ။ ဒီကိစၥ မေမွးမွိန္သြားပါဘူး ကုိထုိက္။ ကုိမင္းဒင္ေရးၿပတဲ့ အတုိင္း ၿဖစ္လာမွာပါ။ မစင္ေတြ ရႊံ ့ေပေနတဲ ့ဝက္က သူ ့ကုိယ္လံုးနဲ ့ပတၱျမားတုံးကုိ ပြတ္သလို ပြတ္ေလေျပာင္ေလ လုိ ့သာ ဆုိခ်င္သဗ်ာ။

ရန္ကင္း said...

ေနာက္ထပ္ အႏွစ္ ၂၀ သို႔မဟုတ္ ၆၅ ႏွစ္ ၾကာတဲ့ အထိ သန္းေရႊ စစ္အုပ္စု အာဏာကုိ အခုလုိ ကုိင္ထားနဳိင္မလား။ အေၿပာင္းအလဲဆုိတာ ရွိလာဦးမွာပါ ကုိထုိက္။ ကုိထုိက္ စီမံ ေဆာ္ၾသ သင့္တာက အဖမ္းဆီးခံေနရသူေတြ ကုိ ေထာက္ပံဘုိ႔ သူတုိ႔မိသားစုေတြကုိ ဆက္သြယ္ေထာက္ပံ ဘုိ႔ပါ။ တေယာက္ေယာက္က မွန္မွန္ကန္ကန္ နဲ႔ ဦးေဆာင္ ၿပီး လုပ္ၿပနဳိင္ခဲ့ရင္ အားလုံးက ပါလာၾကမွာ။ နဳိင္ငံၿခားက ၿမန္မာ ေတြ တေယာက္ ၅ ေဒၚလာ ၁၀ ေဒၚလာ စီ စုၿပီး တခုခု စလုပ္ၾကဘုိ႔ သင့္ပါၿပီ။ လူသိမ်ားၿပီး သမာသမတ္ရွိသူ တဦး ကသာ စၾကည္႔ပါ။ အားလုံးက အားတက္သေရာ ကူညီၾကမွာပါ။ မွန္မွန္ ကန္ကန္ လုပ္ၿပဘုိ႔ေတာ့ လုိသေပါ့။

ကိုဖြႀကီး said...

လန္ဒန္မွာရွိတဲ့ နအဖေဒါက္တိုင္ သံရုံးINFORMER ေတြကိုရွင္းၾကမလား၊ အတိအက်ရွိတယ္ ကိုထိုက္

Mon Capricorn said...

Ko Htike, What if we acknowledge or make a note of the day over '60' political activists were sentenced for prison as a "memorable day"....And we should do demonstrations in "Killer's Embassy"

ေမသူပိုင္ said...

ကိုထိုက္ေရ ...
ကိုေနဘုန္းလတ္ အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူးဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ တင္မလုံေလာက္မွန္းသိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ က်မ တို႔န႔ဲအသက္ခ်င္းမတိမ္းမယိမ္းလူငယ္တစ္ေယာက္ ဘ၀ နစ္မြန္းသြားတဲ့အတြက္ေတာ့ေရာ တရား တဲ့အမွဳေတြ ဆိုတာ က်မ တို႔နိုင္ငံမွာ မရွိသေလာက္ပါဘဲ။
က်မ အယူသီးသူတစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။
ဒါေပမယ့္ ဆရာၾကီး ဦး၀င္တင္ က အထြက္ ကိုေနဘုန္းလတ္က အ၀င္ ဆိုေတာ့ ဆရာၾကီး ဦး၀င္းတင္ ေနရာ ကို ဆက္ခံလိုက္သလို ျဖစ္သြားသလားလို႔။ ကိုေနဘုန္းလတ္က ဆရာၾကီးဦး၀င္းတင္ လို ၀ါရင့္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္မဟုတ္ေပမယ့္ ဘေလာခ္ေနရာမွာေရာ လူငယ္ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ဘ၀ေျခလွမ္းတစ္ခ်ိဳ႔မွာပါ အထိုက္အေလ်ာက္ တတ္နိုင္တဲ့ဘက္က လွဳပ္ရွားသြားတဲ့လူငယ္တစ္ဦးပါ။
ကိုေနဘုန္းလတ္လို လူငယ္တစ္ဦးကို ေထာင္ထဲ ထဲလိုက္လို႔ က်န္တဲ့လူငယ္ေတြ ေတာ့ နိုင္ငံေရ ဘေလာခ္ေတြ ေလ်ာ့က်သြားမယ္လို႔ လက္ ရွိန္သတ္လုိ႔ ေၾကာက္သြားလိမ့္မယ္ လို႔ နအဖ က ယူဆ ေကာင္းယူဆပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ ယူဆခ်က္က မွန္ေကာင္းမွန္ပါလိမ့္မယ္ ။သို႔ေသာ္ ကိုေနဘုန္းလတ္ေထာင္ထဲကို မတရားသျဖင့္ အႏွစ္၂၀ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းဟာ လူငယ္ အေယာက္ ၂၀ထက္ မကတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ရင္ထဲမွာ "ဒါက မတရားမွဳ ၾကီး " အာဏာနဲ႔ ဥပေဒကို ပါစပ္ထဲမွာဆြဲျပီး ပါစပ္ေလးနဲ႔ ေထာင္ခ်သြားလိုက္တာ အႏွစ္၂၀တဲ့ သူတို႔ အတြက္ေတာ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေပါ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ အနာဂတ္ ကို သူတို႔ ပါစပ္ထဲကို ထိုးေကြ်းလိုက္ရပါတယ္...
အခုလို ကိုေနဘုန္းလတ္ ေထာင္အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္က်ခံလိုက္ရတယ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမွဳတစ္ခုလို႔ဘဲ က်မ အေနနဲ႔သတ္မွတ္ပါတယ္။
က်မတို႔ နုိုင္ငံ၇ဲ႕ ၈၈ အေရးအခင္းသမိုင္းကို ၾကည့္ရင္လည္း ကိုဘုန္းေမာ္ တစ္ေယာက္က ၈၈အေရးအခင္းအတြက္ ရင္ ႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားခဲ့ဘူးတာကို က်မ အမွတ္ရလိုက္မိပါေသးတယ္
ေလးစားလ်က္
ေမသူ
www.myhome16.com
ps.က်မ အျမင္နဲ႔ခံစားခ်က္ကိုသာေျပာခ်င္းျဖစ္ပါသည္

Yaung Ni Oo said...

Here are some suggestions:

- keep record of when, where, who, whom and why he was charged and make memory day for him
- support his family morally and financially ( let his family know we support him, signed group letter and send them etc. )
- I think this case has made more of him than less of him. This is plain unjust and people will talk more about him. Hurt them more than scare them. Which they intended to scare people as an example. So, please talk more and put him larger than life. I can see the affect are coming and more than they could handle. They choose to face angry and hungry people, how stupid of them.
- Help fellow bloggers in technology and how to prevent from being hacked
- put his story in your blog and talk about it. Open up discussion which you have done here.
- Write your objection/comment to Burmese embassies, organizations who help political prisoners etc.
- Setup fund to help people who have been unfairly treated by the junta
- Don't let them get away with forgetting what they have done. They must pay back someday. Their time will come.

YNO

Maung said...

It is about time to start assassination (from branches to stem)
Like playing chess, you can't go straight to the king. You have to start from pawn. Like beginning from judges that involved.

Kyaw said...

မတရားသူႀကီးေတြရဲ့ နာမည္၊ ေနရပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ စံုစမ္းၿပီး ကိုိထုိက္ဘေလာ့ဂ္မွာ ေဖာ္ျပေပးပါ။

aung7 said...

ကိုထိုက္လုပ္ခ်င္တာကို ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။
အဓိကကေေတာ့ ကိုထိုက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားအေနနဲ႔ ေနာက္ကေန ေထာက္ခံေနေၾကာင္းႏွင့္ ေနဘုန္းလတ္လိုလူမ်ဳိး ေနာက္ထပ္ ထပ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ စည္းရံုးဖို႔နဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားၾကဖို႔ ႏႈိးေဆာ္စာမ်ဳိးကို ဘေလာ့ဂ္တိုင္းမွာ တရား၀င္ေၾကညာျခင္းမ်ဳိးက ေနဘုန္းလတ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔လုပ္ခဲ့တာမ်ဳိးကို ေနာက္ထပ္လူေတြက ဆက္လက္လုပ္ေနေၾကာင္း အားေပးျခင္းက သူ႔အတြက္ ေထာင္တြင္းမွာေနရေပမယ့္ ငါ့လုပ္ခဲ့တဲ့ဟာမ်ဳိးကို ငါ့ညီေနာင္ေတြ ဆက္လုပ္ေနပါ လားဆုိတဲ့အသိမ်ဳိး ေပးလိုက္ျခင္းက ပိုေကာင္းမယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ဒါမွလဲ သူေပးလိုက္ရတဲ့ အရင္းအႏွီးက တန္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး လုပ္ေပးႏိုင္တာက ပိုေကာင္းမယ့္အစီအစဥ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဟုတ္ခ်င္မွလဲ ဟုတ္မယ္။ ထင္တာကို ေရးသားထားျခင္းပါ။

Anonymous said...

As a youth, so sorry for his youth life. We can't make peace with those regime. We got to fight back like Hero General Aung San. We can do some punishment to All Judges, solicitors, polices, soldiers, etc people who support regime. Like I do, I never speak nor support financially to my relatives who are soldiers, who married to soldiers. I would want to change my own blood if I could cos I feel ashame of being related to those guys. If we can isolate them out of Burmese community!! inside Burma or outside Burma

အိမ္လြမ္းသူ said...

ကိုေနဘုန္းလတ္အတြက္အမွတ္တရေလး
တစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားလို႔ရ
တာေလးေျပာပါရေစ။ domain တစ္ခုေလာက္
ယူျပီးေတာ့ အီးေမးလ္ ေလးေတြလုပ္ရင္ေကာင္း
မလားလို႔ပါ။ ဥပမာ- user@nayphonelatt.com
ဆိုတာမ်ိဳးလိုေပါ့။ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္
ေလးေတြလည္းသိိသြားျပီး အျမဲမွတ္မိေန
ႏိုင္တာေပါ့။ ဘေလာ့ဂါသူရဲေကာင္းကို ဒီထက္
ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ ဂုဏ္ျပဳသင့္တာပါ။

Anonymous said...

^^ nice blog!! ^@^

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 感情挽回, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 挽回感情, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 捉姦, 徵信公司, 通姦, 通姦罪, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 捉姦, 監聽, 調查跟蹤, 反跟蹤, 外遇問題, 徵信, 捉姦, 女人徵信, 女子徵信, 外遇問題, 女子徵信, 徵信社, 外遇, 徵信公司, 徵信網, 外遇蒐證, 抓姦, 抓猴, 捉猴, 調查跟蹤, 反跟蹤, 感情挽回, 挽回感情, 婚姻挽回, 挽回婚姻, 外遇沖開, 抓姦, 女子徵信, 外遇蒐證, 外遇, 通姦, 通姦罪, 贍養費, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信, 徵信公司, 徵信社, 徵信公司, 女人徵信, 外遇

徵信, 徵信網, 徵信社, 徵信網, 外遇, 徵信, 徵信社, 抓姦, 徵信, 女人徵信, 徵信社, 女人徵信社, 外遇, 抓姦, 徵信公司, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 女人徵信社, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 女子徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

徵信, 徵信社,徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 外遇, 抓姦, 離婚, 外遇,離婚,

徵信, 外遇, 離婚, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信, 外遇, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信社, 征信, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 征信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信社, 徵信社, 徵信, 外遇, 抓姦, 徵信, 徵信社, 徵信, 徵信社, 徵信,

Anonymous said...

成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城,
ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,

Anonymous said...

豆豆聊天室 aio交友愛情館 2008真情寫真 2009真情寫真 aa片免費看 捷克論壇 微風論壇 大眾論壇 plus論壇 080視訊聊天室 情色視訊交友90739 美女交友-成人聊天室 色情小說 做愛成人圖片區 豆豆色情聊天室 080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網 台中情人聊天室 桃園星願聊天室 高雄網友聊天室 新中台灣聊天室 中部網友聊天室 嘉義之光聊天室 基隆海岸聊天室 中壢網友聊天室 南台灣聊天室 南部聊坊聊天室 台南不夜城聊天室 南部網友聊天室 屏東網友聊天室 台南網友聊天室 屏東聊坊聊天室 雲林網友聊天室 大學生BBS聊天室 網路學院聊天室 屏東夜語聊天室 孤男寡女聊天室 一網情深聊天室 心靈饗宴聊天室 流星花園聊天室 食色男女色情聊天室 真愛宣言交友聊天室 情人皇朝聊天室 上班族成人聊天室 上班族f1影音視訊聊天室 哈雷視訊聊天室 080影音視訊聊天室 38不夜城聊天室 援交聊天室080 080哈啦聊天室 台北已婚聊天室 已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室 摸摸扣扣同學會聊天室 520情色聊天室 QQ成人交友聊天室 免費視訊網愛聊天室 愛情公寓免費聊天室 拉子性愛聊天室 柔情網友聊天室 哈啦影音交友網 哈啦影音視訊聊天室 櫻井莉亞三點全露寫真集 123上班族聊天室 尋夢園上班族聊天室 成人聊天室上班族 080上班族聊天室 6k聊天室 粉紅豆豆聊天室 080豆豆聊天網 新豆豆聊天室 080聊天室 免費音樂試聽 流行音樂試聽 免費aa片試看A片 免費a長片線上看 色情貼影片 免費a長片 本土成人貼圖站 大台灣情色網 台灣男人幫論壇 A圖網 嘟嘟成人電影網 火辣春夢貼圖網 情色貼圖俱樂部 台灣成人電影 絲襪美腿樂園 18美女貼圖區 柔情聊天網 707網愛聊天室聯盟 台北69色情貼圖區 38女孩情色網 台灣映像館 波波成人情色網站 美女成人貼圖區 無碼貼圖力量 色妹妹性愛貼圖區 日本女優貼圖網 日本美少女貼圖區 亞洲風暴情色貼圖網 哈啦聊天室 美少女自拍貼圖 辣妹成人情色網 台北女孩情色網 辣手貼圖情色網 AV無碼女優影片 男女情色寫真貼圖 a片天使俱樂部 萍水相逢遊戲區 平水相逢遊戲區 免費視訊交友90739 免費視訊聊天 辣妹視訊 - 影音聊天網 080視訊聊天室 日本美女肛交 美女工廠貼圖區 百分百貼圖區 亞洲成人電影情色網 台灣本土自拍貼圖網 麻辣貼圖情色網 好色客成人圖片貼圖區 711成人AV貼圖區 台灣美女貼圖區 筱萱成人論壇 咪咪情色貼圖區 momokoko同學會視訊 kk272視訊 情色文學小站 成人情色貼圖區 嘟嘟成人網 嘟嘟情人色網 - 貼圖區 免費色情a片下載 台灣情色論壇 成人影片分享 免費視訊聊天區 微風 成人 論壇 kiss文學區 taiwankiss文學區

Anonymous said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城

Anonymous said...

免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊,

情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,

Anonymous said...

做愛的漫畫圖片, 情色電影分享區, 做愛ㄉ影片, 丁字褲美女寫真, 色美眉, 自拍俱樂部首頁, 日本偷自拍圖片, 色情做愛影片, 情色貼圖區, 八國聯軍情色網, 免費線上a片, 淫蕩女孩自拍, 美國a片, 都都成人站, 色情自拍, 本土自拍照片, 熊貓貼圖區, 色情影片, 5278影片網, 脫星寫真圖片, 粉喵聊天室, 金瓶梅18, sex888影片分享區, 1007視訊, 雙贏論壇, 爆爆爽a片免費看, 天堂私服論壇, 情色電影下載, 成人短片, 麗的線上情色小遊戲, 情色動畫免費下載, 日本女優, 小說論壇, 777成人區, showlive影音聊天網, 聊天室尋夢園, 義大利女星寫真集, 韓國a片, 熟女人妻援交, 0204成人, 性感內衣模特兒, 影片, 情色卡通, 85cc免費影城85cc, 本土自拍照片, 成人漫畫區, 18禁, 情人節阿性,

aaaa片, 免費聊天, 咆哮小老鼠影片分享區, 金瓶梅影片, av女優王國, 78論壇, 女同聊天室, 熟女貼圖, 1069壞朋友論壇gay, 淫蕩少女總部, 日本情色派, 平水相逢, 黑澀會美眉無名, 網路小說免費看, 999東洋成人, 免費視訊聊天, 情色電影分享區, 9k躺伯虎聊天室, 傑克論壇, 日本女星杉本彩寫真, 自拍電影免費下載, a片論壇, 情色短片試看, 素人自拍寫真, 免費成人影音, 彩虹自拍, 小魔女貼影片, 自拍裸體寫真, 禿頭俱樂部, 環球av影音城, 學生色情聊天室, 視訊美女, 辣妹情色圖, 性感卡通美女圖片, 影音, 情色照片 做愛, hilive tv , 忘年之交聊天室, 制服美女, 性感辣妹, ut 女同聊天室, 淫蕩自拍, 處女貼圖貼片區, 聊天ukiss tw, 亞亞成人館, 777成人, 秋瓷炫裸體寫真, 淫蕩天使貼圖, 十八禁成人影音, 禁地論壇, 洪爺淫蕩自拍, 秘書自拍圖片,